Jenny Beenen

Jenny Beenen

E-mailadres:
dinsdag, 28 januari 2014 00:00

Clubbladcommissie

Bekijk de laatste editie van ons clubblad:

Onder aan de pagina kun je de andere clubbladen downloaden.

Clubbladcommissie

De clubbladcommissie is bereikbaar op en bestaat uit:

Redactie

Liesbeth van Keimpema  
Paul Pultrum 06-13371348
Bram van Kruistum 06-28776571


Fotografie

Jenny Beenen 06-18177063
Peter Wouda 06-24573020

 

Op welke manieren kunt u kopij aanleveren?

* via e-mail naar

 

De redactieleden, en u als lid ook, zijn gebonden aan de deadlines van de uitgever voor wat betreft het inleveren van de kopij. Houd hier dus rekening mee!

Eerstvolgende deadline: 28 maart 2020!

Bekijk hier alle edities van het clubblad van VV Heerenveen, vanaf nr. 93.

Clubblad VV Heerenveen, edities 2020

Clubblad VV Heerenveen, edities 2019

Clubblad VV Heerenveen, edities 2018

Clubblad VV Heerenveen, edities 2017

Clubblad VV Heerenveen, edities 2016

Clubblad VV Heerenveen, edities 2015

Clubblad VV Heerenveen, edities 2014

Clubblad VV Heerenveen, edities 2013

dinsdag, 28 januari 2014 00:00

Contributie

Contributie Regeling + Boetes

Ten aanzien van de vaststelling en betaling van de contributie is het volgende geregeld.

1. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. Voor jeugdleden geldt een categorisering van de contributiehoogte, welke afhankelijk is van de leeftijd. Voor de bepaling van de leeftijd wordt dezelfde methode gehanteerd als bij de KNVB, d.w.z. de leeftijd op 31 december van een jaar is bepalend voor de leeftijdscategorie voor het komende jaar. Er wordt onderscheid gemaakt tussen spelende en niet spelende leden. Kaderleden zijn verplicht zich als niet spelend lid aan te melden. De contributie tarieven worden bij de aanvang van het seizoen gepubliceerd.

2. De contributie wordt in ieder geval jaarlijks aangepast met het CPI (Consumenten Prijs Indexering).

3. De contributie wordt in 1, 2, 3, of 4 termijnen per automatisch incasso geïnd. Ieder lid is verplicht om een automatisch incasso af te geven. Leden die na 1 maand niet hebben betaald, of een termijn niet hebben betaald ontvangt een betalingherinnering. Is er na twee maanden nog niet betaald, dan volgt uitsluiting van het spelen van wedstrijden d.m.v. inname spelerspas, en/of wordt de vordering in handen van een incassobedrijf gegeven. In uitzonderingsgevallen kan gebruik gemaakt worden van betaling via een factuur. De extra administratiekosten hiervan zijn voor rekening van het lid. Dit geldt tevens voor intrekking of geen mogelijkheid tot incasseren via automatisch incasso.

4. Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

5. De incassodata zijn 27 augustus, 27 september, 27 oktober en 27 november.

6. Lid van VV Heerenveen betekend automatisch lid zijn van de KNVB. De KNVB brengt VV Heerenveen hiervoor kosten in rekening. Deze kosten worden door VV Heerenveen doorberekend. De KNVB stelt ieder jaar deze kosten vast. Dit bedrag wordt jaarlijks aan het lid doorberekend in de contributie.

7. Met verwijzing naar artikel 14 van de statuten kunnen leden, wanneer zij daartoe een schriftelijk verzoek indienen, uitsluitend door het bestuur, geheel of gedeeltelijk worden vrijgesteld van contributiebetaling.

8. Indien het lidmaatschap in de loop van de contributieperiode eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele boekjaar verschuldigd.

9. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden vóór de door de KNVB opgelegde overschrijvingsdatum.

10. Indien men als lid van de vereniging opzegt, krijgt men hiervan een schriftelijke- of elektronische bevestiging. Deze bevestiging dient te worden bewaard, zodat dit in geval van dispuut kan worden overgelegd.

11. De vereniging is gerechtigd voor rekening van dat lid een incassobureau in te schakelen indien een lid, na twee herinneringen, blijft weigeren de contributie te betalen.

12. Een lid die alleen traint, betaalt de helft van de contributie. Dit moet schriftelijk gemeld worden bij het bestuur bij aanvang van het seizoen. Terugwerkende kracht is niet mogelijk.

13. Wanneer een nieuw lid zich tijdens het seizoen inschrijft als lid zal een evenredig bedrag aan contributie worden berekend.

 

Aanvraag Fonds maatschappelijke participatie voor kinderen

Indien u een laag inkomen heeft, kunt u misschien een beroep doen op het Fonds maatschappelijke participatie voor kinderen van de gemeente Heerenveen. Per kind tussen 4 en 18 jaar kunt u een tegemoetkoming ontvangen van € 200,- per kalenderjaar. Het geld kan besteed worden aan de contributie en/of aan andere activiteiten voor uw kinderen. Aanvraagformulieren zijn te verkrijgen bij de afdeling Werk, inkomen en maatschappelijke ondersteuning van de gemeente Heerenveen, Postbus 15.000, 8440 GA Heerenveen, tel. 0513-617777.

 

Verschuldigde contributie seizoen 2019/2020

(na 2,5% prijsindexatie)

JO7   € 166,-
JO8   € 166,-
JO9   € 166,-
JO10 € 166,-
JO11 € 166,-
JO12 € 172,-
JO13 € 172,-
JO14 € 180,-
JO15 € 180,-
JO16 € 192,-
JO17 € 192,-
JO18 € 205,-
JO19 € 205,-

7 tegen 7 € 166,-
Senioren € 259,-

Incasseer data

27 augustus bij betaling in 1 termijn
1e termijn bij betaling in 2 of 4 termijnen
27 september 2e termijn bij betaling in 4 termijnen
27 oktober 2e termijn bij betaling in 2 termijnen
3e termijn bij betaling in 4 termijnen
27 november 4e termijn bij betaling in 4 termijnen

 

Boetes

Hoewel wij als vereniging streven naar fair play, kan het altijd voorkomen dat u als gevolg van een overtreding een "gele kaart" krijgt of dat er zelfs een veldverwijdering volgt (rode kaart). In het geval van veldverwijdering is het noodzakelijk dat u een rapportformulier invult. Hoewel uw leider dit normaal gesproken met u zal overleggen is het uw eigen verantwoordelijkheid dat het formulier wordt ingevuld. Het formulier dient direct na afloop van de wedstrijd te worden ingevuld en dient dezelfde dag nog ingeleverd te worden bij de wedstrijdsecretaris.
Boetes, voortvloeiend uit overtredingen, veldverwijdering of niet of te laat invullen van rapportformulieren worden door de KNVB aan VV Heerenveen in rekening gebracht. Uiteraard zullen wij deze kosten aan u doorberekenen.
Deze zullen samen met de contributie automatisch door ons geïnd worden. Achterstand in contributies en/of boetes leidt automatisch tot een speel- en trainingsverbod. 

Bankrekeningnummer RABObank
NL80RABO0326406719 t.n.v. V.V.Heerenveen

Zoals jullie wellicht hebben ervaren is de club volop in beweging. Er wordt een aantal slagen gemaakt om de club professioneler te besturen. Eén van deze slagen betreft de inning van de contributie. In het verleden kostte het vaak moeite alle contributies tijdig te innen. Dat willen we graag verbeteren. Daarom zal vanaf komend jaar de inning worden uitbesteed aan ClubCollect, een organisatie die ruime ervaring heeft met het innen van contributies. Voor alle duidelijkheid: ClubCollect is geen incassobureau. Dit samenwerkingsverband levert zowel de leden als de club voordelen op. Het voordeel voor jullie is het grote gebruiksgemak waarmee de betalingen voldaan kunnen worden en de mogelijkheid om gespreid te betalen (voor gespreid betalen wordt een klein bedrag in rekening gebracht).

 

Wat betekent dit samenwerkingsverband concreet?
ClubCollect neemt de administratieve verwerking van de contributie-inningen over. ClubCollect zal via SMS en e-mail contact opnemen met alle leden (zorg er daarom voor dat de ledenadministrateur recente en juiste gegevens van u heeft). De betaalverzoeken worden verstuurd via SMS en e-mail. Door op een link te klikken komt u op uw persoonlijke betaalpagina van ClubCollect en hier kunt u uw factuur inzien, downloaden en betalen. Hier kunt u ook kiezen om uw contributie in één keer te betalen of in termijnen. De betalingen verlopen via automatische incasso of via iDEAL en zijn daarom 100% veilig.

Een deel van uw persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) zal hiervoor worden verstrekt aan ClubCollect en zullen alleen zichtbaar zijn voor de penningmeester, voor ClubCollect en u als clublid. Deze verwerking is noodzakelijk ter uitvoering van het lidmaatschap van de vereniging, meer specifiek de verwerking van betalingsgegevens voor de verenigingscontributie. Deze verwerking zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp). U als clublid kunt erop vertrouwen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de contributiebetaling worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Meer informatie over de behandeling van persoonsgegevens door ClubCollect kunt
u vinden op https://clubcollect.com/legal/privacy-statement.html. Wanneer u vragen heeft over bovenstaande neemt u dan contact op met . Voor het wijzigen van persoonsgegevens stuurt u een bericht naar . Voor meer informatie over ClubCollect verwijzen wij u graag naar de website www.clubcollect.com.

woensdag, 22 januari 2014 00:00

Lidmaatschap

 

Lid worden van onze vereniging

U bent van harte welkom! Spelen bij onze mooie vereniging kan al vanaf 5 jaar. U kunt zich inschrijven als lid via het inschrijfformulier (onderaan de pagina te downloaden). Wij nemen dan contact met u op welke mogelijkheden er zijn en wanneer er getraind en/of wedstrijden gespeeld kunnen worden. Als de competitie al is gestart kunnen wij niet garanderen dat er gelijk gespeeld kan worden.

 

Proeftrainen voor jongste jeugd

Wil je eerst eens kijken of je voetbal leuk vindt? Dan nodigen wij je van harte uit om 3x gratis te komen proeftrainen! Je hoeft daarna pas te besluiten om lid te worden.

Stuur een mailtje onder vermelding van "proeftrainen", met je naam en je geboortedatum naar de desbetreffende coördinator:

Coördinator JO8 en JO9: Ronald Last,
Coördinator JO10 + JO11 Wilbert Schippers,

Je hoort z.s.m. wanneer je 1e training is. Neem je dan je voetbalschoenen, sokken en scheenbeschermers mee? Deze zijn namelijk verplicht! Wij informeren de trainer en zorgen ervoor dat je op de club wordt opgevangen.

 

Het inschrijfformulier

U kunt online het inschrijfformulier invullen. U wordt daarna uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Lees ook het document pdfProcedure nieuwe leden.

 

KNVB-lidmaatschap

Een lid van VV Heerenveen is automatisch lid van de KNVB en valt daarmee onder de collectieve ongevallen- en W.A.-verzekering van de KNVB.
Deze verzekering is van kracht tijdens het beoefenen van alle clubactiviteiten. Dus niet alleen tijdens wedstrijden en trainingen, maar ook tijdens het komen en gaan naar clubactiviteiten. Bij een ongeval is het zaak dit te melden door middel van een schadeformulier dat verkrijgbaar is bij het secretariaat. Hier kan ook informatie over het gebruik van het formulier worden ingewonnen. Het schadeformulier dient zelf te worden opgestuurd. Uiteraard dient het ongeval in eerste instantie gemeld te worden bij de eigen verzekering.
De KNVB-verzekering is slechts een aanvullende verzekering.

Overschrijving

Hieronder informatie van de KNVB over digitaal overschrijven. Wil je overschrijven, doe dat dan voor 15 juni. Speel je bij een andere club en wil je je aanmelden bij VV Heerenveen stuur dan een mail naar en meld je aan met je KNVB relatiecode. Ben je lid van VV Heerenveen en ga je bij een andere club voetballen, meld je dan aan bij de nieuwe vereniging met je relatiecode.

Opzeggen

Het opzeggen van het lidmaatschap is, behoudens verhuizing of ernstige ziekte/blessure, slechts mogelijk per het einde van het seizoen.
Opzeggingen dienen uiterlijk 1 juli te worden gemeld bij de ledenadministratie, Postbus 721, 8440 AS Heerenveen. Ook kunt u een opzeggingsbrief deponeren in de rode brievenbus van de Ledenadministratie bij het wedstrijdsecretariaat op SKW.

De voorbeeldbrief vindt u ook onderaan bij de bijlagen.

 

Let op!
Opzeggingen die niet via bovengenoemde manier worden gemeld, worden niet geaccepteerd! Uw lidmaatschap wordt dan automatisch met 1 jaar verlengd.

Om ons ledenbestand zo actueel mogelijk te houden vragen wij u adreswijzigingen aan ons door te geven. Een e-mail aan de ledenadministratie (zie hieronder) met de oude en nieuwe gegevens is voldoende.

Voor informatie over het lidmaatschap kunt u contact opnemen met:

Ledenadministratie VV Heerenveen via   of via telefoonnummer 06 303 75 271 (Hilda Boomsma)

 

 

Pagina 11 van 11

Sponsornieuws

De laatst aangemelde sponsoren:

 • Nieuwe sponsor: Finzie

  Op zondag 2 december verwelkomden wij Wayne Jansen van Finzie als bordsponsor van VV Heerenveen. Wayne is zelfstandig hypotheekadviseur www.finzie.nl.

 • Nieuwe sponsor: AutoCrew Autoservice HDW

  Voor al je autoreparaties kun je terecht bij Heronimus De Winter van AutoCrew Autoservice HDW in Heerenveen, Your eigen local Hero! Hij is trotse bordsponsor geworden van VV Heerenveen.

 • Nieuwe sponsor: Futuralis Football Group

  Op SKW loopt heel wat talent rond: van sc Heerenveen en VV Heerenveen en de vele clubs die ons sportpark bezoeken. Logisch dat voetbalbedrijf Futuralis Football Group zichtbaar wil zijn op Skoatterwâld. Het bedrijf richt zich op drie diensten: Players’s Management, Scouting & Transfers en Club Consultancy. Futuralis is dubbele bordsponsor geworden.

  Op de foto: Paul Paulides (l) van de sponsorcommissie verwelkomde Guus Klein van Futuralis bij VV Heerenveen.

 • Nieuwe sponsor: Remco Volbeda Bloemen

  Wie wordt er nou niet blij van bloemen? Iedereen toch. Remco Volbeda Flowerfarm ( www.remcovolbeda.nl ) doet elke dag niet anders en wij zijn blij dat dit Heerenveense bloemenbedrijf bordsponsor is geworden van onze club. Richard Wielinga (l) van de sponsorcommissie bracht een bezoek aan Remco en zijn medewerkers. Niet met een bloemetje, maar met een pen voor de ondertekening van het contract. Welkom bij VV Heerenveen!

 • Nieuwe sponsor: ABD Renault

  En de sponsorcommissie gaat gewoon door! Deze week bracht Richard Wielinga van de commissie een bezoek aan ABD Renault (www.abdrenault.nl). De specialist in de automerken Renault, Nissan en Dacia (ook bedrijfswagens) heeft meerdere vestigingen in Friesland. Sander Broekhuizen (l) van de vestiging in Heerenveen tekende het contract als bordsponsor van VV Heerenveen. Welkom!

 • Nieuwe sponsor: Arie Brink Advocaten

  Het nieuwste lid van onze sponsorclub is een oude bekende. Arie Brink draagt VV Heerenveen al jaren een warm hart toe. Zijn advocatenkantoor ABE Advocaten ( www.abeadvocaten.nl ) is bordsponsor geworden. Edwin Roskammer (l) van de sponsorcommissie bezegelde de overeenkomst met een ferme handdruk. Welkom!

 • Nieuwe sponsor: MijnMakelaar

  Op het kantoor van MijnMakelaar Heerenveen ( www.makelaarsheerenveen.nl ) werd onlangs het sponsorcontract getekend met Sybrecht de Vries. De kampioen makelaar van de stille verkoop is bordsponsor geworden.

 • Nieuwe sponsor: Verdonk Advocaten

  Voor juridische bijstand en advies voor particulieren en ondernemers kunt u terecht bij Verdonk Advocaten in Heerenveen ( www.verdonkadvocaten.nl ). Paul Paulides van de sponsorcommissie had geen juridisch advies nodig, maar ging wel even langs op het kantoor aan de K.R. Poststraat. Daar tekende Bjernt van Popta (l) namens Verdonk Advocaten de overeenkomst als bordsponsor van VV Heerenveen. Dank voor de steun en welkom bij de club!

  sponsor verdonk vv heerenveen

 • VV Heerenveen steunt KiKa en versterkt maatschappelijk profiel

  Een elftal bedrijven ondertekende vandaag een sponsorcontract bij VV Heerenveen in het kader van de KiKa sponsorconstructie. VV Heerenveen speelt sinds dit seizoen met Kika op het shirt. De bedrijven hebben zich voor drie jaar verbonden aan deze samenwerking waarbij 35% van de opbrengst ten goede komt van KiKa. Tijdens de presentatie werd de startcheque van maar liefst 4.200 euro aangeboden aan KiKa.
  De bijzondere sponsorovereenkomst werd mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor GroenLeven die VV Heerenveen nieuwe wedstrijdshirts leverde voor de hele club en de voorzijde vrijliet voor een maatschappelijke sponsorinvulling.
  De sponsorconstructie past binnen het sterke maatschappelijke profiel van VV Heerenveen. Zoals een rookvrij sportterrein, de gezondste voetbalkantine van Nederland en een veilig sportklimaat.

  Fotobijschrift: De KiKasponsors bijeen
  Vlnr: Peter Oostra (Bakker Vakkeuken), Wiebo de Jong (KMA Textiles), Richard Wielinga (Coolserve),
  Henricjan Wind (Wind Verzekeringen), Ardon van Holst (Mitsubishi), Esther Hylkema (KiKa), Peter
  Paul Koenders (BentAcera), Udo de Goede (Bruning & De Goede), Sytse Bouwer (GroenLeven),
  Bernier Hoekstra (Novatech Autoparts), Paul Paulides (Body & Fit), Eddy Steenbergen en Ytzen
  Terpstra (ViaData), Jolt Andela en Theun Oostenbrug (Lascon).

  Foto: Jenny Beenen

 • Sponsornieuws

  Wie op zoek is naar de beste locatie en het mooiste bedrijfspand gaat natuurlijk even langs bij RBMT bedrijfsmakelaars & taxateurs in Heerenveen ( www.rbmt.nl ) . Het bedrijf van Robert van der Werf is al jaren een begrip in de vastgoedbranche. En met een voetbalverleden bij VV Heerenveen is Robert geen onbekende op SKW. Samen met collega Peter Paulides (r) poseerde hij voor het sponsorbord op het hoofdveld en werd de sponsorovereenkomst ondertekend in aanwezigheid van Paul Paulides (zoek de verschillen) van de sponsorcommissie. Wij hopen de heren vaker te zien. Welkom (terug) bij de club!