Contributie - https://www.vvheerenveen.nl

Contributie

Contributie

Contributie Regeling + Boetes

Ten aanzien van de vaststelling en betaling van de contributie is het volgende geregeld.

1. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. Voor jeugdleden geldt een categorisering van de contributiehoogte, welke afhankelijk is van de leeftijd. Voor de bepaling van de leeftijd wordt dezelfde methode gehanteerd als bij de KNVB, d.w.z. de leeftijd op 31 december van een jaar is bepalend voor de leeftijdscategorie voor het komende jaar. Er wordt onderscheid gemaakt tussen spelende en niet spelende leden. Kaderleden zijn verplicht zich als niet spelend lid aan te melden. De contributie tarieven worden bij de aanvang van het seizoen gepubliceerd.

2. De contributie wordt in ieder geval jaarlijks aangepast met het CPI (Consumenten Prijs Indexering).

3. De contributie wordt in 1, 2, 3 of 4 termijnen per automatisch incasso geïnd. Ieder lid is verplicht om een automatisch incasso af te geven. Leden die na 1 maand niet hebben betaald, of een termijn niet hebben betaald ontvangt een betalingherinnering. Is er na twee maanden nog niet betaald, dan volgt uitsluiting van het spelen van wedstrijden d.m.v. inname spelerspas, en/of wordt de vordering in handen van een incassobedrijf gegeven. In uitzonderingsgevallen kan gebruik gemaakt worden van betaling via een factuur. De extra administratiekosten hiervan zijn voor rekening van het lid. Dit geldt tevens voor intrekking of geen mogelijkheid tot incasseren via automatisch incasso.

4. Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

5. De incassodata zijn in 1 termijn, 2 termijnen of 4 termijnen.

6. Lid van VV Heerenveen betekend automatisch lid zijn van de KNVB. De KNVB brengt VV Heerenveen hiervoor kosten in rekening. Deze kosten worden door VV Heerenveen doorberekend. De KNVB stelt ieder jaar deze kosten vast. Dit bedrag wordt jaarlijks aan het lid doorberekend in de contributie.

7. Met verwijzing naar artikel 14 van de statuten kunnen leden, wanneer zij daartoe een schriftelijk verzoek indienen, uitsluitend door het bestuur, geheel of gedeeltelijk worden vrijgesteld van contributiebetaling.

8. Indien het lidmaatschap in de loop van de contributieperiode eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele boekjaar verschuldigd.

9. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden vóór de door de KNVB opgelegde overschrijvingsdatum.

10. Indien men als lid van de vereniging opzegt, krijgt men hiervan een schriftelijke- of elektronische bevestiging. Deze bevestiging dient te worden bewaard, zodat dit in geval van dispuut kan worden overgelegd.

11. De vereniging is gerechtigd voor rekening van dat lid een incassobureau in te schakelen indien een lid, na twee herinneringen, blijft weigeren de contributie te betalen.

12. Een lid die alleen traint, betaalt de helft van de contributie. Dit moet schriftelijk gemeld worden bij het bestuur bij aanvang van het seizoen. Terugwerkende kracht is niet mogelijk.

13. Wanneer een nieuw lid zich tijdens het seizoen inschrijft als lid zal een evenredig bedrag aan contributie worden berekend.

 

Aanvraag Fonds maatschappelijke participatie voor kinderen

Indien u een laag inkomen heeft, kunt u misschien een beroep doen op het Fonds maatschappelijke participatie voor kinderen van de gemeente Heerenveen. Per kind tussen 4 en 18 jaar kunt u een tegemoetkoming ontvangen van € 200,- per kalenderjaar.
Het geld kan besteed worden aan de contributie en/of aan andere activiteiten voor uw kinderen.
Aanvraagformulieren zijn te verkrijgen bij de afdeling Werk, inkomen en maatschappelijke ondersteuning van de gemeente Heerenveen, Postbus 15.000, 8440 GA Heerenveen, tel. 0513-617777.

 

Verschuldigde contributie seizoen 2022/2023

De contributie is inclusief de vrijwilligersbijdrage van € 50,00.
Je kan de vrijwilligersbijdrage terugvragen als je vrijwilligerswerk hebt verricht.

 Categorie  geboortejaar  contributie
     euro's
 O7  2016  € 225,00
 O8  2015  € 240,00
 O9  2014  € 240,00
 O10  2013  € 245,00
 O11  2012  € 245,00
 O12  2011  € 245,00
 O13  2010  € 260,00
 O14  2009  € 265,00
 O15  2008  € 265,00
 O16  2007  € 280,00
 O17  2006  € 280,00
 O18  2005  € 285,00
 O19  2004  € 235,00
 O23    € 315,00
 Senior  2003 en eerder  € 315,00
 7x7    € 185,00

 

Incasseer data
Incassodata zijn in 1 termijn, 2 termijnen of 4 termijnen


Boetes
Hoewel wij als vereniging streven naar fair play, kan het altijd voorkomen dat u als gevolg van een overtreding een "gele kaart" krijgt of dat er zelfs een veldverwijdering volgt (rode kaart).
In het geval van veldverwijdering is het noodzakelijk dat u een rapportformulier invult.
Hoewel uw leider dit normaal gesproken met u zal overleggen is het uw eigen verantwoordelijkheid dat het formulier wordt ingevuld.
Het formulier dient direct na afloop van de wedstrijd te worden ingevuld en dient dezelfde dag nog ingeleverd te worden bij de wedstrijdsecretaris.
Boetes, voortvloeiend uit overtredingen, veldverwijdering of niet of te laat invullen van rapportformulieren worden door de KNVB aan VV Heerenveen in rekening gebracht.
Uiteraard zullen wij deze kosten aan u doorberekenen.
Deze zullen samen met de contributie automatisch door ons geïnd worden.
Achterstand in contributies en/of boetes leidt automatisch tot een speel- en trainingsverbod. 

Bankrekeningnummer RABObank
NL80RABO0326406719 t.n.v. V.V.Heerenveen


ClubCollect
Zoals jullie wellicht hebben ervaren is de club volop in beweging.
Er wordt een aantal slagen gemaakt om de club professioneler te besturen.
Eén van deze slagen betreft de inning van de contributie.
In het verleden kostte het vaak moeite alle contributies tijdig te innen.
Dat willen we graag verbeteren.
Daarom is de inning van contributie uitbesteed aan ClubCollect, een organisatie die ruime ervaring heeft met het innen van contributies.
Voor alle duidelijkheid: ClubCollect is geen incassobureau.
Dit samenwerkingsverband levert zowel de leden als de club voordelen op.
Het voordeel voor jullie is het grote gebruiksgemak waarmee de betalingen voldaan kunnen worden en de mogelijkheid om gespreid te betalen (voor gespreid betalen wordt een klein bedrag in rekening gebracht).

 

Wat betekent dit samenwerkingsverband concreet?
ClubCollect neemt de administratieve verwerking van de contributie-inningen over. 
ClubCollect zal via SMS en e-mail contact opnemen met alle leden (zorg er daarom voor dat de ledenadministrateur recente en juiste gegevens van u heeft).
De betaalverzoeken worden verstuurd via SMS en e-mail.
Door op een link te klikken kom je op jouw persoonlijke betaalpagina van ClubCollect en hier kan je jouw factuur inzien, downloaden en betalen.
Hier kan je ook kiezen om jouw contributie in één keer te betalen of in termijnen.
De betalingen verlopen via automatische incasso of via iDEAL en zijn daarom 100% veilig.

Een deel van jouw persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) zal hiervoor worden verstrekt aan ClubCollect en zullen alleen zichtbaar zijn voor de penningmeester, voor ClubCollect en jij als clublid.
Deze verwerking is noodzakelijk ter uitvoering van het lidmaatschap van de vereniging, meer specifiek de verwerking van betalingsgegevens voor de verenigingscontributie.
Deze verwerking zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp).
Jij als clublid kan erop vertrouwen dat jouw gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de contributiebetaling worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Meer informatie over de behandeling van persoonsgegevens door ClubCollect kan je vinden op https://clubcollect.com/legal/privacy-statement.html
Wanneer je vragen hebt over bovenstaande neem dan contact op met contributie@vvheerenveen.nl

Verander jouw persoonsgegevens
Voor het wijzigen van persoonsgegevens stuur je een bericht naar ledenadministratie@vvheerenveen.nl
Voor meer informatie over ClubCollect verwijzen wij je graag naar de website www.clubcollect.com

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!